Đâu Xuân đi lễ hội Bà Chúa Kho "vay vốn" cho cả năm làm phát đạt