K9 Đá Chông- Đến thăm khu di tích căn cứ địa của Hồ Chủ tịch